Ledercoaching

Coaching er et aktivum for lederen - utnytt ditt potensial. Å ta ansvar for en å skape resultater, uansett virksomhet, krever evne til å foredle både materielle og menneskelige ressurser. Det fordrer at du har et bevisst forhold til handlekraft, mental styrke og lederferdigheter.

Ledercoaching - Utnytt ditt potensial!

Det som definerer en dyktig leder er spesielt hvordan relasjonene til egne ansatte og kollegaer er.
Uansett bransje, så er din oppgave å være en leder som styrker arbeidsglede, holdning og kompetanse for gjennom det å oppnå gode prestasjoner og produktive medarbeidere.

Lederoppbygging har i utgangspunktet den samme samtaleoppbygging som i en ordinær coachingrelasjon, men vi kan i større grad kombinere det med veildning og rådgivning.

Vi tilpasser og skreddersyr samtaler etter dine og virksomhetens behov og utfordringer.

Dette defineres i en samarbeidsavtale, som omhandler aktuelle coachingverktøy og rammer, innrettet mot å utvikle og styrke lederens potensial. 

1. Ingen problem er for "små"

Mange ledere gjør en generaltabbe ved å vente for lenge med å finne en coach å snakke med. Det er en styrke å få hjelp til å utnytte egne personlige ressurser best mulig.
Vi jobber konkret, kortsiktig og med tanke på at du raskt blir istand til å løse utfordringer på best mulig måte. 
Alt annet tapper energi og gjør at du mister fart. Du må "tørre" å ikke kunne alt og klare alt hele tiden.

2. Vi kjenner til de utfordringer som en leder har

Som leder må du prestere ved å skape relasjoner, ta de rette beslutninger og sette de riktige strategier ut i livet, slik at du når dine mål og ønskede resultater.

Vi har god kompetanse på hvordan du kan utvikle ferdigheter, mental styrke og dyktighet i din stilling uansett hvor i hierarkiet eller på hvilket område du trenger coaching.

a) Vi har innsikt i driftsprosesser inkl  organisasjonsutvikling, innovasjon, strategi- og markedsutvikling, visjonstenking, nedbemanning, med mer.

b) Vi har arbeidet med ledelses stil, beslutningsevne, effektivitet, relasjonsbygging, konflikthåndtering, presentasjonsteknikk, møteledelse, styrearbeid og rekruttering og ikke minst kommunikative ferdigheter.

3. Det er viktig å balansere arbeid og privatliv

Hvis du befinner deg i en lederposisjon har du vanligvis mye ansvar, høyt arbeidspress og resultatansvar, samtidig som du også skal ha et privatliv. 

Vi har lang erfaring med å hjelpe ledere til å ivareta mental og fysisk helse ved å mestre stress og press, samt skape en balanse i livet som styrker prestasjonsevne og samtidig opprettholde arbeids- og livsglede.

4. Vi kombinerer coachrollen med rådgivning og som sparringpartner.

Uansett hvor mange mennesker du treffer i det daglige kan livet som leder fortone seg noe ensomt. Du har ikke mange du kan snakke ut om din konfliktsituasjon, dine bekymringer, plager, usikkerhet, nedsatt effektivitet eller manglende selvtillit. 

Vi er opptatt av å være tilgjengelig ved behov uansett problemstilling, sak  eller  spørsmål. Det handler om fleksibilitet og vi tilpasser oss og setter nødvendige rammer for aktuell rolle avhengig av kontekst.Vi er sikre på at en leder som har det godt med seg selv, har balanse i livet og tro på egne ressurser kan nå langt.
Hvis du som leder også har utfordringer på hjemmebane/i ditt private liv omfattes ogsådette av vårt coachingopplegg.Resten er gode valg, passe dose med arbeid og evnen til å omsette planer i praktisk målrettede aktiviteter.

Det kan vi bidra til.

Her er en kort skjematisk oversikt over den individuelle prosessen. På bakgrunn av første samtale vurderes det hvor omfattende situasjon eller problem er. Etter vår erfaring er det nyttig å gå gjennom følgende punkter i coachingprosessen for å gjennomføre en helhetlig prosess.

1. Utfordring/problem
2. Behov/mål
3. Identitet/stil
4. Mental styrke
5. Strategi/handling
6. Resultat/korrigering
7. Ny kompetanse
Ved behov utformer vi et coachingopplegg med en tiltaksplan som raskest mulig tar deg som leder dit du ønsker.

Her finner du fullstendig prisoversikt på våre coachingtjenester. (Les mer)