Våre etiske retningslinjer

Vi er meget opptatt av å ta hensyn på en etisk forsvarlig måte, slik at du alltid føler deg respektfullt ivaretatt.

Disse etiske krav og retningslinjer skal sikre forsvarlig opplæring i coaching og utøvelse av
coaching-tjenesten, beskytte kunde/coachee og gi trygghet med hensyn til kvalitetssikring
av tjenesten og coach-utdanningen.

Generelt om profesjonell opptreden/adferd

1. Jeg handler med integritet og opptrer på en måte som gagner coaching som profesjon. Jeg
    anerkjenner og respekterer kundens/coachees integritet og verdighet.

Generellt om atferd overfor kunder/coacheer

2. Jeg gir relevant og korrekt informasjon til mine kunder. Jeg er ærlig i forhold til mine kvalifikasjoner, min  
    ekspertise og min erfaring som coach.   

3. Jeg respekterer kontrakter med mine kunder/coacheer.

4. Jeg misbruker ikke min stilling som coach. Jeg sørger for at coachingen ikke forveksles med vennskap eller           personlige og fysiske relasjoner. Jeg involverer meg ikke seksuelt med noen av mine klienter, eller utnytter
    disse økonomisk eller emosjonelt.

5. Jeg opptrer med respekt, empati og sensitivitet overfor kunde/coachee.

6. Jeg respekterer kundens/coachees rett til å avslutte coaching-relasjonen på et hvilket som helst tidspunkt i           prosessen. Jeg er åpen for signaler om at coachee ikke lenger har utbytte av coaching-relasjonen.

7. Jeg oppfordrer coachee til å oppsøke andre profesjonelle fagpersoner om situasjonen tilsier dette.

8. Jeg sørger for min egen personlige utvikling. Jeg søker et utviklende fagmiljø og mottar veiledning.

9. Jeg informerer relevante myndigheter dersom coachee gir uttrykk for at han/hun vil skade seg selv eller andre,     eller bryter norsk lov. 

Konfidensialitet (taushetsplikt)

10. Jeg avtaler alle forhold vedrørende taushetsplikt på forhånd.

11. Jeg innhenter tillatelse fra kunden/coacheen før jeg bruker de som referanse.

12. Jeg oppbevarer sensitivt materiale i henhold til norsk lov.

 

Interessekonflikter

13. Jeg drøfter eventuelle interessekonflikter med kunde/coachee med sikte på en best mulig løsning.

14. Jeg informerer mine kunder/coacheer om enhver form for kompensasjon fra tredjepart som jeg ville kunne få          for henvisning av denne kunden/coacheen.

15. Jeg bytter kun coaching-tjenester mot andre tjenester dersom dette ikke går ut over coaching-relasjonen eller        er i strid med norsk lovverk.

16. Jeg informerer mine kunder/coacheer om klageretten og hvem en eventuell klage skal rettes til.

 

Om skriftlig materiale og opphavsrett

17. Jeg foretar og refererer forskning/studier i tråd med vitenskapelige standarder. All forskning foretas i samsvar       med norske lover og regler på området, herunder godkjenning og samtykke fra involverte parter.

18. Jeg respekterer opphavsretten til skriftelig materiell og bilder, herunder foretar kildehenvisning (jf                           åndsverksloven og copyright). Jeg fremstiller ikke andres materiell som mitt eget (materiell til forskere,
      utviklere, skoler og kursledere, etc). Dersom jeg bearbeider andres kurs/undervisnings/opplæringsmateriell,           innhenter jeg samtykke fra kursstedet som jeg har skaffet materialet fra.

19. Dersom jeg bruker eller ønsker å benytte andres materiell i mitt kursmateriell, gjør jeg det mot lisens- eller             gjengivelsesavtale.

 

      Copyright 2007 Den Norske Coachforening